Copyright 2023 - Custom text here

ระเบียบ/กฎหมาย/ข้อบังคับ

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ปรับปรุงแก้ไขคำสั่งจังหวัดปทุมธานี ที่ 9816/2564 ลว 1 ต.ค. 2564 (ผนวก ก. และ ข.) (ที่ ปท0017.3/ว18961 ลว 15 พ.ย. 2564) เขียนโดย Super User 207
มอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้ ผอ. สสว.1 ปฏิบัติราชการแทน เขียนโดย Super User 248
มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (2-11-63) เขียนโดย Super User 126
คำสั่ง สป.พม. แบ่งโครงสร้างภายในส่วนราชการ สป. (อำนาจหน้าที่) เขียนโดย Super User 151
(อัพเดท) คำสั่ง สป.พม. 1641-1644 และ 813-816 เขียนโดย Super User 99
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานบริการ เขียนโดย Super User 101
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างประจำ เขียนโดย Super User 95
หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ เขียนโดย Super User 99
แนวทางปฏิบัติในการลงเวลาปฏิบัติราชการด้วยเครื่องสแกนนิ้วมือ เขียนโดย Super User 116
f t g m

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.0 2577 1857
แฟกซ์.0 2577 2908
E-mail : tpso1@hotmail.com