Copyright 2023 - Custom text here

หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบ

 

 

จังหวัดปทุมธานี

จังหวัดนนทบุรี

1.  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี

2. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต

3. สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช

4. สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร

5. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี

6. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี

7. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาหญิงบ้านกึ่งวิถี

8. สถานสงเคราะห์คนไข้โรคจิตทุเลาบ้านวิถีชาย

9. สถาบันพระประชาบดี

10. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดปทุมธานี

11. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี

12. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี

13. สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดปทุมธานี

14สำนักงานเคหะชุมชนรังสิต

15. สถานธนานุเคราะห์ 5
 

 

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี

4. สำนักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 1

5. สำนักงานเคหะชุมชนนนทบุรี 2

6. ศูนย์พัฒนาศักยกภาพบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี

7. ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีสากล)

8. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิจังหวัดนนทบุรี

9. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้าจังหวัดนนทบุรี

10. สถานคุัมครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี

11. สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี

12. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนนทบุรี

13. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด

14. สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

15. สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด

16. สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด

17.  สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)

18.  สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการจังหวัดนนทบุรี

19.  ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบุรี

20.  สถานธนานุเคราะห์ 23

21.  สถานธนานุเคราะห์ 34

 

 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดสระบุรี

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

5. สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี

2. นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท

3. สถานสงเคราะห์เด็กหญิงจังหวัดสระบุรี

4. สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง

5. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสระบุรี

6. บ้านพักใจ

7. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

8. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตห้วยมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี

9.  ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนา่ทักษะชีวิตห้วยหนองแคจังหวัดสระบุรี

10. สำนักงานเคหะชุมชนจังหวัดสระบุรี

 

 

จังหวัดนครนายก

จังหวัดอ่างทอง

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

2. ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดนครนายก

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก

1. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง

2.ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดอ่างทอง

3. บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง

 

 

จังหวัดสมุทรปราการ

กรุงเทพมหานคร

1.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ

2.   ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรปราการ

3.   บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ


  1.  สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านมหาเมฆ

  2.  สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี

  3.  บ้านพักเด็กกรุงเทพมหานคร

  4.  ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

  5.  ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกรุงเทพมหานคร (บ้านมิตรไมตรีดินแดง)

  6.  บ้านมิตรไมตรีธนบุรี

  7.  บ้านมิตรไมตรีสายไหม

  8.  บ้านมิตรไมตรีอ่อนนุช

 9.  บ้านมิตรไมตรีห้วยขวาง

10   สำนักงานปฏิบัติการภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก   

        สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

11   สำนักงานการเคหะแห่งชาติ

 

 

 

 

 

 

 

 

f t g m

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.0 2577 1857
แฟกซ์.0 2577 2908
E-mail : tpso1@hotmail.com