Copyright 2023 - Custom text here

ข่าวกิจกรรม

แสดง # 
หัวเรื่อง ผู้เขียน ฮิต
ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลในพื้นที่ เขียนโดย Super User 56
การประชุมขับเคลื่อนโครงการช่วยเหลือสังคมตำบลภายใต้การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือนแบบชี้เป้าโดยใช้ฐานข้อมูล TPMAP ให้กับหน่วยงาน One Home สระบุรี เขียนโดย Super User 125
การอบรมการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ให้กับคณะทำงานโครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ สสว.1 เขียนโดย Super User 189
การอบรมการใช้งานระบบสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน One Home ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) เขียนโดย Super User 111
- การอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน One Home สสว.1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Google Meet) เขียนโดย Super User 133
อบรมสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO-LOGBOOK) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน พม. เขียนโดย Super User 74
อบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 – 11 เขียนโดย Super User 77
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางสังคมโดยการใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบและวิทยากรต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2565 จัดโดย สสว.9 เขียนโดย Super User 78
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแสดงเจตจำนงในการขับเคลื่อนโครงการ “สร้างคน สร้างโอกาส สร้างชาติมั่นคง” ภายใต้แนวคิด “ดี เก่ง กล้าด้วยดนตรี กีฬา และศิลปะ” เขียนโดย Super User 142
ติดตามนโยบาย เลขา รมว. เยี่ยม ส. จ. นนทบุรี เขียนโดย Super User 136
f t g m

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1
เลขที่ 1/2 หมู่ที่ 2 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี 12110 โทร.0 2577 1857
แฟกซ์.0 2577 2908
E-mail : tpso1@hotmail.com